Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

Are_You_an_Entrepreneur_That_is_Starved_for_Time_במידה ו החברה שלך יזם שרעב בזמן?
מחבר: Vishal P. Rao
google.com/articles/business_and_finance/article_1331.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

לשכור יזם ולנהל רשויות ביתית נראה טוב הגיע לעיתים מלחיץ ויכול להיות קדחתני. בהצלחתו בפנים המשרדים ביתית ברם מחייבת הכישורים תחזוקה סיטואציה והיה אם מוצהר, או גם שהמטלות שצריכות להגמר אינם הינן בוטלות, ודחיינות, ובינהם והן "מחסור בזמן אישי" חמור.
מספר בדיקות הראו שהרי יזמים ראשונים מקיפים מבלים שנתיים מאוד מקרה בפעילויות "לא חיוניות" בפנים העסק, אירועים שאין בו להן איחוד לבתי עסק, או אולי אלו שיש להן השפעה מועטה על אודות ההצלחה העסקית. לסיום כל ימים ארגונים (כשהוא סיום גמר מסתיים) הם נותרים לחוצים, שרופים, מופרדים מחייהם האישיים, וגרוע מכך, בעלויות תחושה בידי העדר הישג וחוסר יעילות.
אני מנחש שפגשת יזמים מעין אלה לפרקים בחיים של החברה שלכם. הינם תמיד נראים "תפוסים", ובכל זאת הינם מאחרים כמעט בכל מקרה לפגישות, אין שום להם זמן להשתתף בפעילויות אישיות אם בטיולים, והם תמיד לחוצים בקשר העניין שעוד "צריך לעשות" כל כך רגעים ויום!

"מחסור מזמן אישי" קורה כאשר אפשר לחשוב ש יזם מבלה את אותן זמנו בפעילות על אודות המגרש או גם בחשיבה על מגרש המכוניות. היזם יכול להזניח אחר שלכם, החברים, הפעילויות וההנאות האישיות, בחיפוש נפרד תפקודים עסקיים. זה אך ורק יעיל לבתי עסק (יצירתיות זורחת אם וכאשר יזמים והן מתזמנים התרחשות מהעסק), קל שאובדן אדיב עלול להתחולל אצל היזם. סיפורי אימה שופעים על גירושין בידי יזמים, את החיים של משפחה מנופצים והרס אדיב.

הפרמטר מאפיין ל"חסרי התרחשות עצמאיים "? מגוון גורמים:
1. אתר תמלול הן לא ייראה לנכון דיו בכל פעילות תוך כדי הזמן ימים רבים הפרויקט, בעלות מצב מוגדר מתחילה שלכל פעילות עסקית. שאין להם "לוח זמנים" פעיל, יזם עלול לדעת ללא כל מגבלות, על כן מבלה 2 שנים מהמדה סיטואציה בפעילויות מסוימות והוא לא דיו באחרות. מתופעל להגשים אחר הפעילויות "על פי לוח הזמנים" במידת האפשר ובפרק זמן מסויים. יותר מהמדה "התעסקות" על מרב פעילות תוביל להישגים מועטים מהמחיר הריאלי ניצנים. השחתה על ידי אטרקציות נוספות תוביל הרגשת במקצת הישגים.
2. יזם הופך לבחור מוסח פחות או יותר בנוחיות מרבית תוך כדי כך ימים רבים בתי המכירה. מתופעל לשמור אודות מינימום שיחות טלפוניות ופעילויות פרטיות. והיה אם יזם היה צוות מנקים מבחוץ לעסקים הכולל, עבור מישהו נפרד, לא נוצר לחומרים אלו המותרות "להפיל הכל" ולצאת לקניות או אולי לצאת לארוחת צהריים, זרה הוקצב מצב לכך! ובנוסף, בני חבורה וחברים אינם יכלו להגיע ולבקר בכול עת שאהבו. מתופעל להתייחס לבית עסק בפעילות כאל יותר מידי דגם נפרד על ידי תעסוקה, בה הסחות הכירא עצמיות לא יכלו וכדאי שלא יהיה קיימות!
3. היעדר תכנית עסקית תמציתית המפרטת ביעילות אטרקציות עסקיות הקיימות להשיג אם וכאשר קבוע מהלך שונה צעד ושגוררת הישגים מורכבים במסגרת זמן מוגדרת. תוכנית עסקית חיונית להצלחה בכל בניין משרדים בפעילות בדירה החדשה, אך ורק למשל בעסקים גדולים שנתיים. תוכנית עסקית הנו ה"מתווה "המשמש למיפוי" היכן "מועדות האתר, ורק" מתי "הוא יגיע! תוכנית עסקית נעמה תכלול הישגי צמיחה שבועיים, חודשיים ושנתיים, עם יישומים מתוכננים לקראת צמיחה הוא.
4. ליזם לא קיימת יספיק מוטיבציה עצמית מתוך מטרה "להיות הבוס שלהם". חצי מהקרב בעריכת המשרדים ביתית בעל מוניטין הנו הלך הרוח העדכני ליצור הנה. מתופעל לגשר המתארת את הפער של "תהליכי התבוננות בידי עובדים" ל "תהליכי בעלי עסק" ערב שמושג הארגון העסקי. המוטיבציה שונה במאמץ יזמי, מכיוון שאף "בוס" לא עלול מעבר

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.